Европейската комисия предприема действия за забрана на нелоялните търговски практики по веригата за предлагане на храни 16-04-2018

Комисията направи предложение за забрана на особено вредните нелоялни търговски практики по веригата на предлагане на храни, за да се осигури по-справедливо участие на малките и средните предприятия от хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство. Освен това предложението включва разпоредби за ефективно прилагане, като националните органи могат да налагат санкции за констатирани нарушения.

Основните аспекти на предложението са:

  • да се гарантира по-голяма прозрачност, като на гражданите се предостави автоматичен и незабавен достъп до цялата информация относно безопасността, представена от промишлеността в процеса на оценката на риска;
  • да се създаде общ европейски регистър на възложени изследвания, за да се гарантира, че дружествата, кандидатстващи за разрешение, представят на Комисията цялата необходима информация и не укриват изследвания с неблагоприятни заключения;
  • да се позволи извършването на допълнителни проучвания от Европейския орган за безопасност на храните по искане на Комисията, които да се финансират от бюджета на ЕС;
  • да се изисква консултация със заинтересованите страни и обществеността относно изследвания, представени от промишлеността в подкрепа на заявленията за издаване на разрешения;
  • да се активизира участието на държавите членки в управлението, структурата и научните групи на Европейския орган за безопасност на храните;
  • да се задълбочи обмяната на информацията за риска с гражданите и да се предприемат общи действия, за да се увеличи доверието на потребителите. Начинът да се постигне това е да се повиши обществената осведоменост и по-обстойно да се разясняват научните становища на Европейския орган за безопасност на храните, както и съображенията, въз основа на които се вземат решенията за управление на риска.

Ще бъдат забранени следните нелоялни търговски практики: забавени плащания за нетрайни продукти, анулиране на поръчки в последния момент, едностранни промени по договори или промени с обратна сила и принуждаване на доставчика да плаща за похабени продукти. Други практики ще бъдат допустими само ако са включени в предварително споразумение между страните при ясни и недвусмислени условия: когато купувач връща на доставчика непродадени хранителни продукти; когато купувач принуждава доставчика да плати такса, за да сключи или да не изгуби договор за доставка на хранителни продукти; когато доставчик плаща за рекламата или за пускането на пазара на хранителни продукти, продавани от купувача.

Съгласно предложението на Комисията държавите членки трябва да определят публичен орган, отговарящ за прилагането на новите правила. При доказано нарушение отговорният орган ще бъде компетентен да налага пропорционална и възпираща санкция.

За повече информация

Прозрачност и устойчивост на оценката на риска в ЕС относно хранителната верига

Следете съобщенията в Twitter: @Food_EU

RAPID

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси