Безопасност на продуктите на единния пазар на ЕС: Комисията предприема действия за укрепване на доверието 21-12-2017

Европейската комисия внесе две законодателни предложения, които улесняват дружествата и особено МСП да продават продуктите си в цяла Европа и същевременно засилват контрола от страна на националните органи и митнически служители, целящ да предотврати възможностите небезопасни продукти да се продават на европейските потребители. Инициативите имат за цел да подобрят два аспекта на свободното движение на стоки в ЕС.

Ø  Улеснена продажба на продукти в друга държава членка

Принципът за „взаимно признаване“ гарантира, че продуктите, което не са обект на обща за ЕС законодателна уредба, могат по принцип да се движат свободно в единния пазар, ако са законно пуснати на пазара в една от държавите членки. За да може принципът да се прилага на практика по-бързо, по-просто и по-ясно, Комисията предлага нов Регламент за взаимното признаване на стоките.

Ø  Засилен контрол от страна на националните органи, който да гарантира безопасността на продуктите и съответствието им с правилата

Предложеният Регламент относно съответствието и правоприлагането ще спомогне да се изгради по-справедлив вътрешен пазар на стоки и с оглед на това предвижда засилено сътрудничество между националните органи за надзор на пазара.

Предстои проектите за регламенти да бъдат изпратени на Европейския парламент и на Съвета за приемане. След това те ще се прилагат пряко.

Контекст
Единният пазар, който ще чества своята 25-годишнина през 2018 г., е едно от най-големите постижения на Европа и стои в основата на свободното движение на стоки, услуги, капитали и хора. На потребителите той предлага по-голям избор и по-ниски цени, а на фирмите — повече възможности. Той позволява на хората да пътуват, живеят, работят и учат навсякъде, където желаят. Тези възможности обаче не винаги се реализират на практика, защото правилата за единния пазар не се познават добре, не се прилагат правилно или прилагането им се възпрепятства от неоправдани пречки. Ето защо през 2015 г. Комисията представи Стратегията за единния пазар — своеобразна пътна карта за изпълнение на поетия от председателя на Комисията Юнкер политически ангажимент изцяло да се разгърне потенциалът на единния пазар и той да се превърне в трамплин за успешното представяне на европейските предприятия в условията на глобалната икономика.
Търговията със стоки представлява 75 % от вътрешната за ЕС търговия и около 25 % от БВП на ЕС. Правилата на ЕС относно продуктите обхващат по-голямата част от промишлените продукти в ЕС. Тяхната обща стойност е 2 400 милиарда евро, а производителите и дистрибуторите им са близо 5 милиона. Правилата на ЕС позволяват на продуктите да се движат свободно в Съюза, като същевременно гарантират високо равнище на защита на околната среда, здравето и безопасността. Законодателството на ЕС в области като детските играчки и химикалите е сред най-строгите в света.

За повече информация:
Stockshots – Единният пазар

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси