28 април- Световен ден на безопасността и здравето на работното място 24-04-2009

Всяка година на 28 април Международната организация на труда(MOT) отправя призив към световната общественост за създаване на работни места, на които хората могат да се трудят с достойнство и безопасно, за намаляване на трудовите злополуки с фатален край. На този ден широко се популяризират начините и средствата за създаване и поддържане на превантивна култура за безопасност и здраве при работа. Тази година 28 април е посветен на предотвратяването на свързаните с работата злополуки и заболявания, а избраната тема е "Достоен труд- Безопасен труд- ХИВ/СПИН".

Така е озаглавен единият от двата, подготвени за целта доклади, на МОТ. В него е разяснена връзката между безопасността и здравето на работното място и достойния труд, който е в центъра на дейността на МОТ. Направен е преглед на приноса за МОТ в борбата с ХИВ/СПИН в световен мащаб.

На специалния интернет сайт на МОТ за 28 април http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/worldday/index.htm  е публикуван и списък с информационни ресурси (стандарти, статии, книги, практически материали, компакт дискове, и др.) за ХИВ/СПИН на работното място. Включени са материали за превенцията на заразяването с вируса на работното място, дискриминацията на заразените работници, грижите за тях, управлението и ограничаването на последствията в световен мащаб. Списъкът е подготвен от Международния център за информация по безопасност и трудова медицина(CIS) на МОТ въз основа на библиографската база данни CISDOC. Достъпът до нея и съдържащата се в нея информация за безопасността и здравето на работното място е свободен http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/cisdoc.htm .

Вторият доклад, публикуван на интернет страницата на МОТ за 28 април, представя профилите на около 50 страни с оглед на безопасността и здравето на работното място. Профилите са изготвени въз основа на определени показатели и дават представа за БЗР в световен мащаб. Те показват големите различия между страните, както и най-добрите резултати, които могат да бъдат постигнати в това отношение. Представените данни позволяват всяка страна да сравни своите резултати с тези на други страни. Част от данните са предоставени на МОТ от съответните национални институции във всяка страна, други са резултат от направените от МОТ оценки. В доклада е включен и профил на безопасността и здравето на България.

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси