Oще един елемент на NextGenerationEU – Хоризонт Европа 12-04-2021

„Хоризонт Европа“ е бъдещата рамкова програма на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите за периода 2021—2027 г.

Това е водещата инициатива на ЕС за подкрепа на научните изследвания и иновациите — от концепцията до пазарната реализация, и допълва националното и регионалното финансиране.

„Хоризонт Европа“ е продължението на програмата „Хоризонт 2020“ на ЕС.

Защо ни е необходима тя?

Растежът и просперитетът на Европа в бъдеще зависят от способността ѝ да продължи да бъде световен лидер в областта на научните изследвания и иновациите. „Хоризонт Европа“ осигурява средствата, необходими за постигането на тази цел.

Очакванията са „Хоризонт Европа“ да засили ролята на ЕС в секторите на науката и технологиите с цел преодоляване на основните глобални предизвикателства в области от жизненоважно значение като здравеопазването, застаряването на населението, сигурността, замърсяването и изменението на климата.

Според предложението на Европейската комисия, което в момента се обсъжда от държавите членки, се очаква програмата да създаде до 100 000 работни места в областта на научните изследвания и иновациите в периода 2021—2027 г. Също така се предвижда брутният вътрешен продукт на ЕС (БВП) да се увеличи с до 0,19% през следващите 25 години.

По-подробна информация

Предложението за „Хоризонт Европа“ включва три стълба:

  • високи постижения в научната област
  • глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост
  • иновативна Европа

Допълнителен междусекторен раздел ще въведе мерки за подпомагане на държавите членки да се възползват максимално от националния си потенциал за научни изследвания и иновации. Това ще укрепи европейското научноизследователско пространство.

Високи постижения в научната област

По първия стълб на „Хоризонт Европа“ ще се укрепва лидерството на ЕС в науката и ще се развиват висококачествени знания и умения.

Глобални предизвикателства и конкурентоспособност

По втория стълб ще се подпомагат научните изследвания, насочени към обществените предизвикателства и промишлените технологии в области като цифровите технологии, енергетиката, мобилността, храните и природните ресурси.

Вторият стълб предвижда и въвеждане на мисии и партньорства за някои научноизследователски цели, например за постигане наградове с нулеви въглеродни емисии.

Иновативна Европа

Третият стълб на „Хоризонт Европа“ ще се съсредоточи върху насърчаване на иновациите чрез създаване на Европейски съвет по иновациите. Той ще предлага „обслужване на едно гише“ на новаторите с голям потенциал.

Съставни елементи

Пакетът „Хоризонт Европа“ се състои от предложения за:

  • рамкова програма за научни изследвания и иновации — включително правилата за участие и разпространение на резултатите
  • специфична програма за осъществяване на „Хоризонт Европа“
  • програма за научни изследвания и обучение в рамките на Договора за Евратом, която допълва „Хоризонт Европа“
  • решение на Съвета за изменение на решението за създаване на Европейско съвместно предприятие за Международен термоядрен експериментален реактор (ITER)

Роля на Съвета

Бюджетът на „Хоризонт Европа“ ще се определя от Съвета като част от процедурата за приемането на многогодишната финансова рамка.

За това се изисква единодушно съгласие от страна на държавите членки и одобрение от Европейския парламент.

Съветът отправи искане за активно участие на държавите членки в процеса на стратегическо планиране на „Хоризонт Европа“, както и в разработването и прилагането на свързаните с това мисии и партньорства.

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси