Сигурност на 5G 31-07-2020

Държавите — членки на ЕС, с подкрепата на Европейската комисия и на ENISA — Агенцията на ЕС за киберсигурност, публикуваха доклад за постигнатия напредък в прилагането на съвместния инструментариум на ЕС за сигурност в областта на 5G, договорен от държавите членки и одобрен със съобщение на Комисията през януари 2020 г. С инструментариума се определя съвместен подход, основан на обективна оценка на установените рискове и пропорционални мерки за намаляване на риска с цел противодействие на рисковете за сигурността, свързани с внедряването на 5G — петото поколение мобилни мрежи.

Въпреки че в редица държави членки работата все още продължава, в доклада се отбелязва, че всички те са започнали процес на преразглеждане и въвеждане на по-строги мерки за сигурност по отношение на 5G мрежите, което доказва техния ангажимент за прилагане на координирания подход, определен на равнище ЕС. В доклада се прави преглед на постигнатия напредък по всяка от мерките от инструментариума от приемането му насам, като се посочва вече постигнатото и се посочват областите, в които до момента не са приложени мерки.

Представеният доклад съдържа анализ на постигнатия напредък в прилагането на мерките от инструментариума на национално равнище, както и някои заключения. Освен това в доклада се отправят препоръки към органите на държавите членки

Комисията ще продължи да работи с държавите членки и с ENISA в рамките на групата за сътрудничество за МИС с цел мониторинг на прилагането на инструментариума и гарантиране на неговото ефективно и последователно прилагане.

Контекст

През март 2019 г., след като Европейският съвет отправи призив за съгласуван подход към сигурността на 5G, Комисията прие Препоръка относно киберсигурността на 5G мрежите. Тя призова държавите членки да извършат национални оценки на риска и прегледи на националните мерки, както и да работят заедно на равнище ЕС за изготвяне на координирана оценка на риска и общ инструментариум от мерки за смекчаването му.

Допълнителна информация

Доклад за напредъка в прилагането на съвместния инструментариум на ЕС

Съобщение на Комисията относно сигурността на внедряването на 5G в ЕС

Инструментариум на ЕС за киберсигурността в областта на 5G

Въпроси и отговори

Уебсайт на групата за сътрудничество за МИС

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси