Изпълнение на Програма „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ във връзка с разпространението на COVID-19 13-03-2020

Във връзка с предприетите мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и съобразно Заповед № РД-01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и Заповед №РД-09-606/09.03.2020г. на министъра на образованието и науката, както и последствията, които създалата се ситуация оказва върху изпълнението Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, ви информираме за следното:

По отношение на прилагането на разпоредбите в случаи на форсмажорни обстоятелства

В Приложение I на Договора за отпускане на безвъзмездни средства, за форсмажорни обстоятелства се определят следните случаи:
Форсмажорни обстоятелства: всички непредвидими, извънредни ситуации или събития, които са извън контрола на страните по договора и които възпрепятстват някоя от тях да изпълни което и да е от задълженията по договора, но при условие че това не е в следствие на грешка или небрежност от тяхна страна (или от страна на подизпълнители, свързани с бенефициента субекти или трети страни, получаващи финансова подкрепа по договора) и които събития се явяват неизбежни, въпреки всички усилия, положени от засегнатите страни. Като форсмажорни обстоятелства не могат да бъдат представяни следните обстоятелства: - трудови спорове, стачки, финансови затруднения или отказ от изпълнение на услуга, дефект в оборудването или материалите, или забавяне при тяхното предоставяне, освен когато това произтича пряко от свързан случай на непреодолима сила.

Направени разходи за отменени събития или дейности по проекти на Програма „Еразъм+“ и/или Програма „Европейски корпус за солидарност“ ще бъдат признати на основание форсмажорни обстоятелства само след предоставяне на следните документи (Документите ще се изпращат и разглеждат на етап краен отчет):
 Доказателство за невъзможност за осъществяване на събитието /заповед на национален орган за забрана, писмен отказ от страна на домакините, кореспонденция между партньорите и др./;
 Копия на всички документи, доказващи разходите;
 Декларация от официален представител с подпис и печат, с която се посочва и гарантира, че разходите не могат да бъдат възстановени по друг начин.

Център за развитие на човешките ресурси
София 1000, ул. Граф Игнатиев № 15, ет. 3
тел.: +359 2 915 50 10, факс: +359 2 915 50 49
e-mail: hrdc@hrdc.bg, URL: http://www.hrdc.bg
Отчитането на форсмажорните разходи в системата МТ+ ще се извършва на база реално извършени разходи, а не на база единични суми.
Клаузата за форсмажорни обстоятелства може да се прилага само за събития, които са отменени и няма възможност да бъдат проведени на по-късен етап.
Център за развитие на човешките ресурси в ролята си Национална агенция не може да одобри разходи на по-голяма стойност от одобреното по договор финансиране.

По отношение на направените разходи, включително възможни допълнителни разходи, като разходи за репатриране

Център за развитие на човешките ресурси в ролята си Национална агенция ще взима решения спрямо конкретния случай и според предоставените документи от страна на организацията бенефициент и обстоятелствата наложили извършването на допълнителни разходи.
Общата сума на отпуснатите безвъзмездни средства не може да бъде увеличена.
Всички допълнителни разходи над максималния размер на безвъзмездните средства трябва да бъдат финансирани от други източници.

По отношение възможността за удължаване на продължителността на договора за отпускане на безвъзмездни средства по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“

Център за развитие на човешките ресурси в ролята си Национална агенция може да приеме искане за удължаване на срока на договора с до 12 месеца за едногодишни и двугодишни проекти. По отношение на проекти, касаещи междуучилищен обмен /КА 219 и КА229/, максималната продължителност на проекта е до 24 месеца, с изключение на проекти, включващи дълготрайна ученическа мобилност. По изключение този срок може да бъде удължен до 36 месеца, само след одобрение от Националната агенция на училището координатор и съгласие на всички партньори. Проекти с продължителност от 36 месеца не могат да бъдат удължавани.

източник ЦРЧР

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси