Комисията опростява сигурния трансграничен достъп на гражданите до здравни данни 06-02-2019

Понастоящем възможностите на европейските граждани за достъп до електронните им здравни досиета в рамките на ЕС значително се различават в отделните държави. Държавите членки вече са започнали да осигуряват достъп и възможности за трансграничен обмен на част от информацията, съдържаща се в електронните здравни досиета. От 21 януари 2019 г. финландските граждани могат да купуват лекарства в Естония с електронни рецепти, а люксембургските лекари скоро ще имат достъп до обобщена здравна информация за пациентите от Чехия. Предлага се държавите членки да разширят тази практика за още три вида информация от здравното досие, а именно за лабораторни изследвания, епикризи, резултати от образна диагностика и медицинското им разчитане. Наред с това тази инициатива проправя пътя за разработването на техническите спецификации, които следва да се използват за обмена на здравни досиета във всеки отделен случай. В резултат на това достъпът до пълните лични здравни досиета в целия ЕС може да донесе огромни ползи за европейските граждани, например: Ако при пътуването си в друга държава от ЕС дадено лице претърпи злополука, лекарите ще разполагат с незабавен достъп до информация за пациента (например до данни за хронични заболявания, алергии или непоносимост към определени лекарства). Това може съществено да повиши ефикасността и навременността на лечението.

- Подобряване на качеството и осигуряване на последователност и непрекъснатост на здравните грижи за гражданите, пътуващи в рамките на ЕС. Подпомагане на научноизследователската дейност в областта на медицината с оглед на сериозните здравни предизвикателства, свързани с хроничните и невродегенеративните заболявания, посредством улеснения обмен на данни. Тази дейност ще може да се развива само с пълното съгласие на гражданите и в пълно съответствие с европейските правила за защита на данните.

- Оказване на подкрепа за ефективността и устойчивостта на здравните системи, например чрез споделяне на информация за актуални лабораторни или радиологични изследвания на пациента. По този начин няма да се налага дадена болница в друга държава членка отново да прави същите изследвания, като така ще се спести време и ще се намалят болничните разходи.

- Следващи стъпки

С цел по-нататъшно развитие на този обмен на информация ще бъде проведен Съвместен процес за координация между Комисията и държавите членки. Това ще даде възможност за участие и принос от заинтересовани страни като представители от сектора, работещите в сферата на здравеопазването и представители на пациентите както на равнище ЕС, така и от отделните държави членки. Съвместният процес за координация ще гарантира участието на всички съответни страни в разработването на Европейския формат за обмен на електронни здравни досиета (ЕЗД). В рамките на мрежата за електронно здравеопазване държавите членки ще изготвят практически насоки за изпълнение и за наблюдение на напредъка по изпълнението им.

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси