Нова стратегия за биоикономика за устойчивото развитие в Европа 12-10-2018

Биологичните ресурси и екосистемите в света са ограничени, затова са необходими усилия и новаторски подход за изхранването на населението и осигуряването на чиста вода и енергия. Биоикономиката може да превърне водораслите в гориво, да рециклира пластмаси, да произведе мебели или дрехи от отпадъци, както и да създаде биологични торове от отпадъчни продукти от промишленото производство. Тя има потенциал да създаде 1 милион нови „зелени“ работни места до 2030 г.

Постигането на устойчива кръгова биоикономика изисква съгласувана работа на публичния и частния сектор. С цел да подкрепи това общо усилие, на основата на три ключови цели през 2019 г. Комисията ще въведе 14 конкретни мерки, включително:

1. Увеличаване на мащаба и укрепване на секторите, в основата на които стоят биологичните ресурси:

С цел да разгърне потенциала на биоикономиката за модернизиране на европейската икономика и осигуряване на дългосрочен, устойчив просперитет, Комисията:

  • ще създаде тематична инвестиционна платформа за кръговата биоикономика с бюджет от 100 млн. евро, за да се доближат до пазара иновациите в областта на биологичните ресурси и да се намали рискът за частните инвестиции в устойчиви решения;
  • ще подкрепя изграждането на нови устойчиви биорафинерии в цяла Европа.

2. Бързо внедряване на биоикономически практики в Европа:

В държавите членки и регионите, особено от Централна и Източна Европа, използването на биомасата и отпадъците може да се оптимизира значително. За тази цел Комисията:

  • ще изготви стратегическа програма за въвеждането на устойчиви системи за производство на храни, за селско и горско стопанство, както и за продукти на биологична основа;
  • ще създаде по линия на „Хоризонт 2020“ механизъм за подпомагане на политиката в областта на биоикономиката, с който ще подкрепя държавите членки при разработването на национални и регионални програми за биоикономика;
  • ще предприеме пилотни действия за внедряването на биоикономически практики в селските, крайбрежните и градските райони, например при управлението на отпадъците или на съхраняването на въглерода.

3. Защита на екосистемата и познаване на ограниченията на биоикономиката що се отнася до околната среда

Нашата екосистема е изправена пред сериозни заплахи и предизвикателства – увеличаващо се население, изменение на климата и деградация на почвите. За преодоляването на тези предизвикателства Комисията:

  • ще въведе обща за ЕС система за наблюдение, която да следи напредъка към устойчива и кръгова биоикономика;
  • ще подобри базата от знания и разбирането на специфични области на биоикономиката, като събира данни и осигурява подобрен достъп до тях чрез центъра на знанието относно биоикономиката;
  • ще осигурява насоки и насърчава добрите практики във връзка с функционирането на биоикономиката в безопасни за околната среда граници.

На 22 октомври в Брюксел Комисията ще бъде домакин на конференция, на която ще бъде обсъден планът за действие със заинтересованите страни и откроени значимите продукти на биологична основа.

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси