Данните в ЕС: Комисията увеличава усилията си за повишаване на достъпността и насърчаване на обмена на здравни данни 27-04-2018

Европейската комисия предложи пакет от мерки за подобряване на достъпността на данните в ЕС.

Основаните на данни иновации играят ключова роля за пазарния растеж, създаването на работни места (най-вече за МСП и стартиращите предприятия) и разработването на нови технологии. Те дават възможност на гражданите да ползват и управляват по-лесно своите здравни данни, а на публичните органи — да използват по-добре тези данни за научни изследвания, профилактика и реформиране на системите на здравеопазване.

Предложенията се основават на Общия регламент за защита на данните, който ще започне да се прилага от 25 май 2018 г. Те ще осигурят:

  • По-добър достъп до данните от обществения сектор и възможност за тяхното повторно използване: Преразгледаното законодателство за информацията в обществения сектор обхваща данните, съхранявани от публичните предприятия в секторите на транспорта и комуналните услуги. С новите правила се ограничават изключенията, които позволяват на публичните органи да събират такси за повторното използване на техните данни, надхвърлящи пределните разходи за разпространение на данните. Те също така улесняват повторната употреба на свободно достъпните данни от публично финансирани научни изследвания и задължават държавите членки да разработят политики за свободен достъп. И накрая, новите правила изискват, когато е приложимо, да се внедряват технически решения, осигуряващи достъп до данни в реално време, например интерфейси за приложно програмиране (API).
  • Споделяне на научни данни през 2018 г.: Подготвен е нов набор от препоръки в отговор на политическите и технологичните промени, настъпили след последното предложение на Комисията относно достъпа до научна информация и нейното съхранение. С тях се предлагат насоки за прилагането на политиките за свободен достъп в съответствие с нашите цели по инициативата за отворена наука, научноизследователските данни и управлението на данни, създаването на Европейски облак за отворена наука, както и извличане на информация от текст и данни. Те също така поставят ударението върху значението на осигуряването на стимули, награди, умения и показатели, подходящи за новата ера на свързани в мрежа научни изследвания.
  • Обмен на данни от частния сектор между предприятията и между предприятията и държавните органи: С новото съобщение „Към общо европейско пространство от данни“ се дават насоки за предприятията, развиващи дейност в ЕС, относно правните и техническите принципи, които следва да ръководят обмена на данни в частния сектор.
  • Осигуряване на данни за здравното обслужване на гражданите при засилено европейско сътрудничество в областта: Днес Комисията определи план за действие, поставящ интересите на гражданите на първо място, когато става въпрос за техните здравни данни: чрез осигуряване на достъпа на гражданите до техните здравни данни и въвеждането на възможност за трансграничното им споделяне; чрез използване на големи масиви от данни, позволяващи по-персонализирано поставяне на диагнози и лечение, както и по-добро предвиждане на епидемии; и чрез насърчаване на подходящи цифрови инструменти, които позволяват на публичните органи да използват по-добре здравните данни за научни изследвания и реформи на системите на здравеопазване. Днешното предложение обхваща също така оперативната съвместимост на електронните здравни досиета, както и механизъм за доброволна координация на обмена на данни, в т.ч. на геномни данни, във връзка с профилактиката и изследванията на заболявания.

ЕК

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси