Единен съвет за преструктуриране обявява свободно място за Член на съвета и директор по планирането и решенията в областта на преструктурирането 28-08-2017

В Официалния вестник на ЕС от 22 август е публикувана обява за свободно работно място – Член на съвета и директор по планирането и решенията в областта на преструктурирането COM/2017/20023 (2017/C 278 A/01).

Единният съвет за преструктуриране

Единният съвет за преструктуриране (ЕСП) е европейският орган за преструктуриране и вторият стълб на банковия съюз. Той работи в тясно сътрудничество с националните органи за преструктуриране на участващите държави членки (които заедно образуват Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП), с Европейската комисия и по-специално с Европейската централна банка (ЕЦБ). Той допринася за опазването на финансовата стабилност.

Свободното работно място

Като се допитва до ЕСП, Европейската комисия организира процедура за подбор за член на Съвета и директор по планирането и решенията в областта на преструктурирането. Мястото на работа ще бъде Брюксел (Белгия), където се намира седалището на ЕСП.

Избраният кандидат ще докладва на председателя на ЕСП за личния си принос като директор по планирането и решенията в областта на преструктурирането.

Условия за работа

Членът на Съвета и директор по планирането и решенията в областта на преструктурирането ще бъде назначен за неподновяем срок от пет години.

Що се касае до възнагражденията и пенсионната възраст, статутът на члена на Съвета и директор по планирането и решенията в областта на преструктурирането ще бъде приравнен на този на секретаря на Съда на Европейския съюз съгласно предвиденото в Регламент № 422/67/EИО (5). Неговата заплата ще се основава на заплатата за степен AD 16, стъпка 3, спрямо която ще се прилага коефициент в размер на 101 % (6). Максималната възраст за пенсиониране обаче не се прилага по отношение на него. Правилникът за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители се прилагат по аналогия за всички други условия за работа.

Мястото на работа е Брюксел (Белгия), където се намира седалището на ЕСП.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички критерии за допустимост, по-специално на изискванията за вида диплома и за професионалния и управленския опит, както и на тези за езиковите умения.

Неизпълнението на което и да е от условията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Кандидатстването се извършва посредством регистриране в интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

и като следвате указанията за различните етапи на процедурата. За да можете да въведете своята кандидатура, първо трябва създадете профил.

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за идентифициране на Вашата регистрация и за поддържане на връзка с Вас на различните етапи на процедурата за подбор. Поради това моля, уведомявайте Европейската комисия за всяка промяна във Вашия адрес на електронна поща.

За да попълните кандидатурата си, трябва да заредите автобиографията си във формат PDF и да попълните онлайн мотивационно писмо (максимум 8 000 знака).

След като приключите онлайн регистрацията, ще получите електронно писмо с потвърждение, че Вашата кандидатура е регистрирана. Това електронно писмо ще съдържа и регистрационен номер, който ще бъде Вашият референтен номер по всички въпроси, свързани с Вашата кандидатура.

Ако не получите електронно писмо с потвърждение, Вашата кандидатура не е регистрирана!

Моля, обърнете внимание, че не е възможно да следите развитието на своята кандидатура онлайн. Европейската комисия ще се свърже директно с Вас във връзка със състоянието на Вашата кандидатура. За да се улесни процесът на подбор, цялата комуникация с кандидатите относно настоящата процедура за подбор ще се извършва само на английски език.

За повече информация и/или при евентуални технически проблеми моля, изпратете електронно писмо на адрес: HR-SM-vacancies@ec.europa.eu.

Краен срок

Краен срок за кандидатстване: 22 септември 2017 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12,00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.

 Официалния вестник на ЕС 

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси