Европейска седмица на регионите и градовете #EURegionsWeek 2017 - регистрирайте се за участие до 30 септември 07-08-2017

Европейската седмица на регионите и градовете е ежегодна четиридневна проява, организирана в Брюксел, в рамките на която длъжностни лица от администрацията на регионите и градовете, както и експерти и представители на академичните среди, имат възможност да обменят добри практики и ноу-хау в областта на регионалното и градското развитие. Това е призната платформа за политическа комуникация относно развитието на политиката на сближаване на ЕС и за повишаване на информираността на лицата, вземащи решения, относно ролята на регионите и градовете в изготвянето на политиките на ЕС. Европейската седмица на регионите и градовете е най-голямото европейско обществено събитие от този вид.
 
Какво се случва на практика?
 
В началото на октомври близо 6 000 участници и 600 оратори от цяла Европа и извън нея се събират в Брюксел, за да вземат участие в програма, включваща стотина ателиета, дебати, изложби и прояви за установяване на контакти по въпросите на местното и регионалното развитие. Организаторите адаптират програмата всяка година в зависимост от конкретния дневен ред на ЕС. Участието е безплатно.
 
Защо „седмица“ на регионите и градовете?
 
Регионите и градовете участват в разработването на повечето политики на ЕС. Поднационалните публични органи в ЕС отговарят за една трета от публичните разходи (2 100 млрд. евро на година) и за две трети от публичните инвестиции (приблизително 200 млрд. евро), като вторите често трябва да бъдат изразходвани в съответствие с правните разпоредби на ЕС.
 
Как беше поставено началото?
 
През 2003 г. Комитетът на регионите, в качеството си на асамблея на регионалните и местните власти в ЕС, покани установените в Брюксел местни и регионални представителства към Европейския съюз да отворят едновременно вратите си за посетители като част от съвместна концепция „Дни на отворените врати“. През годините инициативата се разви в „ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – Европейска седмица на регионите и градовете“ – значима ежегодна проява с участието на Европейската комисия и други заинтересовани страни.
От 2016 г. проявата вече се нарича „Европейска седмица на регионите и градовете“, без частта „ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“. Целта е да се избегне объркване с годишните прояви от типа „Ден на отворените врати“, които се организират всяка година в Брюксел от всички институции на ЕС по повод Деня на Европа през май, както и с други подобни събития, провеждани от представителствата на Комисията в държавите членки по същия повод.
 

Кои са организаторите?
 
Европейската седмица на регионите и градовете се организира съвместно от Европейския комитет на регионите (КР) и Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ (ГД REGIO) на Европейската комисия. В началото на годината, обикновено през януари, организаторите отправят покана за привличане на партньори. Впоследствие, обикновено през пролетта, се избират над 200 партньори от цяла Европа: региони и градове, групирани основно на тематичен принцип („регионални партньорства“), предприятия, финансови институции, международни сдружения или академични организации. Партньорите трябва да организират семинари от общ интерес, често в контекста на изпълнението на европейските структурни и инвестиционни фондове и други програми на ЕС.
 
 
Как е структурирана програмата?
 
Програмата е организирана около една основа тема и няколко подтеми. Освен това ателиетата и дебатите могат да бъдат разделени на три категории: 1) организирани от регионалните партньори (една трета от всички ателиета); 2) организирани от Европейската комисия, а именно от различните генерални дирекции (също една трета) и 3) организирани от КР (една трета). Участниците и ораторите обикалят 30 различни места в европейския квартал на Брюксел, разположени в представителствата на държавите членки и регионите и в сградите на Европейската комисия и на КР.
 
Какво представлява „Средището“?
 
„Средището“ се нарича съвкупността от всички ателиета, организирани в КР, както и мястото за установяване на контакти. Концепцията беше разработена, за да могат участниците да се събират на едно място, вместо различните места на проявите, разпръснати из целия европейски квартал.
 
Какво представлява „Университетът“?
 
Това е поредица от ателиета, организирани от ГД REGIO, КР и европейските академични мрежи, специализирани в областта на регионалното развитие, с акцент върху политическото измерение. „Университетът“ повишава осведомеността и улеснява обмена между академичните среди и местните и регионалните представители относно резултатите от научните изследвания в областта на регионалното и градското развитие и политиката на сближаване на ЕС.
От 2013 г. насам в рамките на Университета се организира и майсторски клас за докторанти и млади научни работници в областта на регионалната и селищната политика. Целта му е избрана група европейски докторанти и млади научни работници да се запознаят по-добре с политиката на сближаване на ЕС и с нейния научноизследователски потенциал.
 
Как Европейската седмица на регионите и градовете насърчава местните прояви в цяла Европа?
 
Във връзка с провежданата в Брюксел Европейска седмица на регионите и градовете всяко регионално партньорство се приканва да организира местна проява в рамките на инициативата „Европа в моя регион/град“. Тя следва да бъде под формата на граждански диалог, да се провежда между септември и декември 2017 г. и да включва член на Европейския комитет на регионите. Целта на тези диалози е да се изслушват гражданите и да се докладва пряко за обсъжданията, проведени в градовете и регионите.
 
Гражданските диалози са неразделна част от инициативата на КР „Размисли за Европа“ и резултатите от тях ще бъдат включени в становището относно „Размисли за Европа: гласът на регионалните и местните власти за възстановяване на доверието в Европейския съюз“ през пролетта на 2018 г., осигурявайки възможност за реален принос на регионите и градовете в политическия процес. Проявите на местно равнище са насочени към широк кръг от участници, включително широката общественост, създатели на политики, експерти, местни и регионални власти и медиите с цел повишаване на осведомеността за въздействието на европейските политики в регионите и градовете.
 
Какво е въздействието на Европейската седмица на регионите и градовете?
 
От самото начало на проявата се прави систематична оценка на нейното въздействие. Участниците изтъкват по-специално полезността на информацията, предоставяна от институциите на ЕС, и установяването на контакти с колеги от други страни, поради значението им за професионалното управление на фондовете на ЕС. Голямото медийно отразяване на проявата също е показателно за нейната значимост. Вече години наред близо 300 журналисти от печатни издания, радиа, телевизии и онлайн медии от цяла Европа идват в Брюксел, за да отразяват събитието.
 
онлайн РЕГИСТРАЦИЯ за участие до 30 септември 2017

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси