Процедури за установяване на нарушение от месец юли 17-07-2017

С ежемесечния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия („Комисията“) предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Тези решения обхващат различни сектори и области на политиката на ЕС и имат за цел да осигурят правилното прилагане на правото на ЕС в интерес на гражданите и предприятията. 

Комисията приключва също така 122 случая, при които проблемите със съответните държави членки са били решени и не е необходимо Комисията да продължава процедурата.

Освен това днес Комисията реши да изпрати редица официални уведомителни писма.

Решения, засягащи България:

·         КОНКУРЕНЦИЯ

Мотивирани становища:

Комисията изисква от БЪЛГАРИЯ, КИПЪР, ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, ГЪРЦИЯ, ЛАТВИЯ, МАЛТА и ПОРТУГАЛИЯ да приложат Директивата относно исковете за обезщетение за нарушения на разпоредбите на антитръстовото законодателство

Европейската комисия поиска от България, Кипър, Чешката република, Гърция, Латвия, Малта и Португалия да транспонират изцяло Директивата относно исковете за обезщетение за нарушения на разпоредбите на антитръстовото законодателство (Директива 2014/104/ЕС) в националното право. С тази директива се помага на гражданите и предприятията да искат обезщетение за вреди, когато са жертва на нарушения на антитръстовите правила на ЕС, като например картели или злоупотреби с господстващо положение на пазара. Наред с другото, с нея се дават на пострадалите по-лесен достъп до доказателствата, от които се нуждаят, за да докажат понесена щета, и повече време, за да представят своите искания. Директивата относно исковете за обезщетение за нарушения на разпоредбите на антитръстовото законодателство е следователно важна част от прилагането на законодателството в областта на конкуренцията на ЕС. Държавите членки бяха задължени да я приложат в националното си право до 27 декември 2016 г. Днес Комисията изпраща мотивирани становища до България, Кипър, Чешката република, Гърция, Латвия, Малта и Португалия, които не са я уведомили за своите национални мерки за транспониране. В срок от два месеца 7-те държави членки трябва да уведомят Комисията за мерките, предприети с цел транспониране на Директивата. При липса на задоволителен отговор Комисията може да реши да предяви иск срещу тях пред Съда на ЕС.

·         МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

Мотивирани становища:

Морско пространствено планиране: Комисията призовава 5 държави членки да съобщят националните мерки, транспониращи Директивата за морското пространствено планиране

Днес Комисията реши да изпрати мотивирани становища до България, Хърватия, Кипър, Финландияи Гърция за неуведомяване за пълно транспониране в националното им законодателство на правилата на ЕС за установяване на рамка за морско пространствено планиране (МПП; Директива 2014/89/ЕС). Държавите членки трябваше да транспонират директивата в националното си законодателство и да информират Комисията за тези мерки до 18 септември 2016 г. Конкуренцията за морското пространство — за съоръжения за възобновяема енергия, рибарство и аквакултури, туризъм, добив на суровини, морски транспортни маршрути и други употреби — подчерта необходимостта от управление на водите в Европа по по-съгласуван начин. Общо за всички държави и сектори, МПП цели да гарантира, че човешките дейности в морето се осъществяват по ефикасен, безопасен и устойчив начин, както и да отговори на екологичните, икономическите и социалните цели. В директивата се установяват и общ подход за държавите от ЕС и минимални изисквания за планирането на морските райони. В срок от два месеца засегнатите държави членки трябва да изпълнят своите задължения, след който срок Комисията може да реши да предяви срещу тях иск пред Съда на ЕС.

·         ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ

Мотивирани становища:

Данъчно облагане: Комисията призовава БЪЛГАРИЯ, КИПЪР и ПОРТУГАЛИЯ да транспонират новите правила за прозрачност за обмена на данъчни становища

Комисията реши да изпрати мотивирани становища на БългарияКипър и Португалия, тъй като тези държави членки не са съобщили за транспонирането на новите мерки по отношение на автоматичния обмен на данъчни становища между данъчните администрации в ЕС (Директива (ЕС) 2015/2376 на Съвета). Държавите членки трябваше да транспонират тези мерки до 31 декември 2016 г. Новите правила са замислени така, че да спомогнат за ограничаване на трансграничното избягване на данъчно облагане, на агресивното данъчно планиране и на вредната данъчна конкуренция, а първият обмен на информация между всички данъчни администрации в ЕС следва да се проведе през септември тази година. Комисията е определила за тези 3 страни срок от два месеца за отговор. При липса на задоволителен отговор Комисията може да реши да предяви иск срещу тях пред Съда на ЕС.

Всички процедури може да видите тук.

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси