ЕК предлага нови правила за прозрачност за посредниците в областта на данъчното планиране 23-06-2017

Комисията представи следващите стъпки в кампанията си за повишаване на прозрачността на данъчното облагане с цел борба срещу избягването на плащане на данъци в ЕС, отчитайки проблемите, подчертани в неотдавнашните медийни разкрития, известни като „Панамски документи“.

От разкритията стана ясно как тайни дружества и сметки могат да бъдат използвани за укриване на доходи и активи в офшорни зони, често с цел избягване на плащането на данъци и други незаконни цели. На равнище ЕС вече е постигнат значителен напредък за борба с подобни практики, който включва нови правила за блокиране на изкуствените данъчни режими и изисквания за прозрачност на финансовите сметкиданъчните становища и дейностите на многонационалните дружества. Въпреки това все още има пропуски в данъчната рамка, които трябва да бъдат отстранени, за да се избегнат данъчните злоупотреби и незаконните финансови потоци.

Основните действия включват:

Предоставяне на необходимата информация на данъчните органи: За да бъдат разкрити лицата, укриващи данъци, данъчните органи трябва да познават крайния собственик на всяко дружество, тръст и фонд. Понастоящем тази информация обаче не винаги е на разположение на данъчните органи в страните от ЕС. Днес Комисията предложи данъчните органи да имат достъп до националната информация относно борбата срещу прането на пари, по-специално до информацията за действителните собственици и надлежната проверка. Настоящото законодателно предложение представлява изменение на Директивата относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане.

Разширяване на обхвата на информацията, която е на разположение на компетентните органи: Комисията предложи съществуващите, както и новите финансови сметки да подлежат на надлежни проверки. Това ще предотврати укриването на сметки, които евентуално се използват за незаконни дейности. Пасивните дружества и тръстовете, подобни на посочените в „Панамските документи“, също ще подлежат на по-строг контрол и по-строги правила. Предложените изменения на Директивата относно борбата с изпирането на пари следва да бъдат приети от Европейския парламент и от Съвета в рамките на обикновената законодателна процедура.

Повишаване на трансграничната прозрачност относно действителните собственици: Като се има предвид международното естество на укриването и избягването на данъци, данъчната прозрачност трябва също да се разпростира отвъд националните граници. Комисията ще проучи как държавите членки биха могли да обменят автоматично своята национална информация за действителните собственици на дружества и тръстове с потенциални данъчни последици.

Подобряване на надзора на дейностите на данъчните консултанти: Вече стана ясно, че някои данъчни консултанти и финансови посредници играят централна роля за улесняване на избягването на данъци.Комисията ще проучи как да се хвърли повече светлина върху дейностите на данъчните консултанти и да се създадат ефективни възпиращи мерки за тези, които насърчават и предоставят възможности за агресивно данъчно планиране.

Насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане в световен мащаб и справяне с данъчните юрисдикции, които не оказват съдействие: ЕС разполага с редица инструменти за насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане в световен мащаб, като споразумения с трети държави и помощ за развитие. Държавите членки вече одобриха идеята за съставяне на списък на ЕС на третите държави, които не спазват стандартите за добро управление в областта на данъчното облагане, определени от Комисията в нейната външна стратегия за ефективно данъчно облагане. Подготвителната работа по този списък се очаква да има силно възпиращ ефект върху третите държави, които активно насърчават неправомерните данъчни практики или отказват да спазват международните стандарти за добро управление. Понастоящем Комисията работи с групата „Кодекс за поведение“ на Съвета с цел идентифициране на най-подходящите страни, които да бъдат проучени в рамките на този процес, за да може първият списък на ЕС да е готов през 2017 г.

Защита на лицата, сигнализиращи за нередности: Много случаи на укриване и избягване на данъци в последно време излязоха наяве благодарение на действията на лица, сигнализиращи за нередности. Европейският парламент и други групи на гражданското общество призоваха за по-строги мерки за защита на лицата, които разкриват такива нередности в името на обществения интерес. Действащото право на ЕС съдържа разпоредби за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, в секторното законодателство, например относно пазарната злоупотреба. Комисията ще оцени необходимостта от хоризонтални или допълнителни секторни мерки, за да се повиши защитата на лицата, сигнализиращи за нередности.

Следващи стъпки

Предложението за достъп до информация за данъчните органи (изменение на Директивата относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане) ще бъде представено на Европейския парламент за консултация и на Съвета за приемане. Предложените изменения на Директивата относно борбата с изпирането на пари следва да бъдат приети от Европейския парламент и от Съвета като съзаконодатели. През идните месеци Комисията ще продължи да работи по мерките, включени в съобщението, и ще определи най-подходящите действия, които да бъдат предприети на европейско равнище за всяка от тях.

Повече информация за прозрачността на данъчното облагане

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси