Предпазване на потребителите в ЕС — онлайн тържищата обединяват усилията за премахване на опасните продукти от пазара на ЕС 20-03-2017

През 2016 г. националните органи използваха по-активно системата и отстраниха повече опасни продукти от магазините. Въпреки това все повече от опасните продукти, за които е подаден сигнал в системата за бърз обмен на информация, се продават на онлайн платформи. Ето защо Комисията ускори сътрудничеството си с Amazon, Ebay Alibaba, за да бъдат отстранени по-активно потенциално опасните или неотговарящите на изискванията продукти от техните уебсайтове, които продават на потребителите в ЕС.

Сътрудничеството между държавите от ЕС стана по-интензивно и те използват във все по-голяма степен системата за бърз обмен на информация, за да се гарантира, че опасните продукти се премахват бързо навсякъде в Европа. През 2016 г. бяха подадени 2 044 сигнала за опасни продукти, за които чрез системата за бърз обмен на информация бяха уведомени европейските национални органи. Вследствие на тези сигнали бяха предприети 3 824 действия, като например изземвания на продукти. Броят на реакциите бе над два пъти по-голям в сравнение с предходните години. Това показва, че националните органи проследяват по-отблизо сигналите и предприемат всички необходими мерки за превръщането на пазара в по-безопасно място за потребителите.

Европейската комисия работи също с националните органи, за да стане системата още по-лесна за използване, а публичният уебсайт беше модернизиран, за да бъдат насърчавани предприятията и потребителите да го използват.

Как предпазва системата потребителите от опасни продукти, продавани онлайн?

Много от опасните продукти, за които е подаден сигнал в системата за бърз обмен на информация, се продават също на онлайн платформи или тържища, тъй като потребителите пазаруват все повече онлайн. През 2016 г. това важеше за 244 сигнала. За да се справят с това явление, няколко държави членки вече са създали специализирани екипи, които да наблюдават уебстраниците и да проследяват опасните продукти, продавани в интернет. Освен това, когато регулаторните органи на ЕС открият такива продукти, Amazon, eBay и Alibaba се съгласиха да предприемат действия, за да ги премахнат. За тази цел онлайн тържищата създадоха единно звено за контакт с органите.

Кои продукти крият най-много рискове?

През 2016 г. детските играчки представляваха категорията продукти с най-често подавани сигнали (26 %), следвани от моторните превозни средства (18 %) и облеклата, текстилните изделия и модните артикули (13 %).

Що се отнася до рисковете, през 2016 г. най-често бе подаван сигнал за риска от нараняване (25 %), следван от химическия риск (23 %).

Какъв е произходът на опасните продукти през 2016 г.?

По-голямата част от опасните продукти, за които бе подаден сигнал в системата, бяха внасяни от държави извън ЕС. Китай се посочва като страната на произход на 53 % (1 069) от продукти, за които бе подаден сигнал в системата. Броят на подадените сигнали за продукти с произход от Китай намаля с 9 процентни пункта — от 62 % през 2015 г. на 53 % през 2016 г.

Опасните продукти с произход от Европейския съюз съставляваха 468 от уведомленията (23 %).

През 2016 г. бяха подадени 102 уведомления (5 %), посочващи Съединените щати като държава на произход, а 53 уведомления (2,6 %) касаеха Турция. 158 от продуктите, за които бе подаден сигнал в системата, са с неизвестен произход (8 %).

Следващи стъпки

Комисията ще продължи да работи за подобряването на системата за бърз обмен на информация, за да я направи още по-удобна за ежедневно ползване от органите.

Европейската комисия ще продължи сътрудничеството си с китайските органи чрез обмен на информация относно опасните продукти, за които те предприемат действия „при източника“, в Китай.

Комисията ще продължи да работи с онлайн тържищата, за да гарантира, че те предприемат действия срещу опасните продукти. За да се подпомогне извършваният от органите контрол, Комисията подготвя практически насоки за наблюдението на пазара на продукти, продавани онлайн.

За повече информация

Система за бърз обмен на информация за опасни продукти, доклад от 2016 г.

Уебсайт на системата за бърз обмен на информация

Интерактивна карта

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси