До каква степен е цифровизирана вашата страна? #DESIEU 10-03-2017

Индексът за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2017 г. показва, че ЕС бележи напредък, но различията между най-добрите в областта на цифровите технологии и тези с по-слаби резултати са все още значителни. Необходими са повече усилия и инвестиции за извличане на максимална полза от цифровия единен пазар.

Като цяло ЕС отбеляза напредък и подобри резултатите си в областта на цифровите технологии с 3 процентни пункта в сравнение с предходната година, но напредъкът би могъл да е по-бърз, а в отделните държави членки ситуацията е различна (разликата в развитието между държавата членка с най-широко навлизане на цифровите технологии и тази с най-слабо навлизане е 37 — в сравнение с 36 по индекса DESI за 2014 г.). Дания, Финландия, Швеция и Нидерландия заемат челните места в класацията съгласно индекса DESI за тази година, следвани от Люксембург, Белгия, Обединеното кралство, Ирландия, Естония и Австрия. Челната тройка държави на ЕС в областта на цифровите технологии са на водещи позиции и в световен мащаб, като изпреварват страни като Южна Корея, Япония и Съединените щати. Сред държавите от ЕС, Словакия и Словения са отбелязали най-голям напредък. Независимо от постигнатото известно подобрение, няколко държави членки, в т. ч. Полша, Хърватия, Италия, Гърция, България и Румъния, все още изостават в развитието си в областта на цифровите технологии в сравнение със средното за ЕС. Отделните профили на страните са достъпни онлайн.

Комисията представи всички основни инициативи — част от нейната стратегия за цифров единен пазар. Европейският парламент и държавите членки се насърчават да приемат тези предложения възможно най-скоро, така че Европа да може да се възползва максимално от възможностите, предлагани от цифровите технологии.

Като вземе предвид резултатите от DESI, през май Комисията ще представи своя средносрочен преглед на стратегията за цифровия единен пазар, за да набележи областите, в които могат да бъдат необходими по-нататъшни усилия или законодателни предложения с оглед посрещане на бъдещите предизвикателства.

Индексът за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) показва:

Свързаността се е подобрила, но все още е недостатъчна, за да отговори на бъдещите потребности.

 • 76 % от европейските домакинства разполагат с високоскоростен широколентов достъп до интернет (поне 30 Mbps), а в някои държави членки значителен дял от тези домакинства вече имат достъп до мрежи с възможност за предоставяне на скорост от 100 Mbps или повече. Повече от 25 % от домакинствата са абонирани за бърз широколентов достъп.
 • Абонаментите за мобилен пренос на данни също бележат ръст: от 58 абонати на 100 души през 2013 г. до 84 през 2016 г.
 • Мобилните услуги 4G обхващат 84 % от населението на ЕС.

Това обаче е недостатъчно за задоволяване на нарастващата потребност от бързина, качество и надеждност на връзките в бъдеще. Интернет трафикът нараства с 20 % годишно и с над 40 % годишно за мобилните мрежи. Европейският парламент и Съветът в момента обсъждат предложенията на Комисията за реформа на правилата на ЕС в областта на далекосъобщенията и за насърчаване на инвестициите в мрежи с много голям капацитет, за да се отговори на нарастващите потребности на европейците от свързаност, наред със стратегически цели за обществото в ерата на гигабитовия интернет — 2025 г. Държавите членки следва също така да удвоят усилията си, за да изпълнят целите в областта на хармонизираното разпределяне на радиочестотния спектър, което понастоящем включва радиочестотната лента около 700 Mhz, така че следващото поколение съобщителни мрежи (5G) да може да бъде широко внедрено, считано от 2020 г. Координирането на радиочестотния спектър в ЕС е от ключово значение за гарантиране на безжично покритие и на нови трансгранични услуги. Освен това, в рамките на схемата WiFi4EU на Комисията общините в цяла Европа скоро ще имат възможност да кандидатстват за финансиране с цел предоставяне на безплатен безжичен интернет в техните обществени пространства.

В ЕС има повече специалисти в областта на цифровите технологии, но дисбалансът в уменията остава.

 • В ЕС се дипломират повече специалисти по природни и инженерни науки, технологии и математика (19 абсолвенти на 1000 души на възраст 20—29 години) в сравнение с предходни години.
 • Броят на специалистите по ИКТ сред работещите расте (3,5 % през 2015 г. срещу 3,2 % през 2012 г.)
 • Почти половината (44 %) от европейците все още нямат основни умения за ползване на цифрови технологии, като например използване на електронна поща, текстообработващи програми или инсталиране на нови устройства.

Коалицията за умения и работни места в областта на цифровите технологии, учредена през декември 2016 г. като част от европейската програма за умения, работи съвместно с държавите членки, представителите на промишлеността и социалните партньори по създаването на голям резерв от таланти в областта на цифровите технологии, за да гарантира, че обикновените граждани, както и икономически активното население в Европа имат подходящи умения в областта на цифровите технологии.

Европейците използват все по-често цифрови технологии.

 • 79 % от европейците използват интернет поне веднъж седмично — растеж от 3 процентни пункта в сравнение с 2016 г.:

o 78 % от потребителите на интернет слушат или изтеглят музика, филми, снимки или игри.

o 70 % от европейските интернет потребители четат новини онлайн (64 % през 2013 г.),

o 63 % използват социалните мрежи (57 % през 2013 г.)

o 66 % пазаруват онлайн (61 % през 2013 г.)

o 59 % използват онлайн банкиране (56 % през 2013 г.)

o 39 % използват интернет за провеждане на разговори (33 % през 2013 г.)

Като част от своята стратегия за цифровия единен пазар, Комисията работи за повишаване на доверието в онлайн пространството. Новите правила на ЕС за защита на данните ще влязат в сила през май 2018 г., съпътствани от нови правила относно правото на неприкосновеност на личния живот в електронните комуникации. Комисията също така се стреми да предостави достъп до по-голям обем съдържание в интернет за трансгранично ползване. Още от началото на 2018 г. европейските граждани ще могат да използват своите онлайн абонаменти за филми, музика, видеоигри и електронни книги, когато пътуват в ЕС. Комисията предлага също така да се улеснят радио- и телевизионните оператори да предоставят своите програми онлайн в други държави — членки на ЕС.

Предприятията все повече се цифровизират, електронната търговия бележи ръст, макар и с бавни темпове.

 • Европейските предприятия във все по-голяма степен възприемат цифровите технологии, като например използването на бизнес софтуер за електронен обмен на информация (от 26 % през 2013 г. до 36 % през 2015 г.) или изпращане на електронни фактури (от 10 % през 2013 г. до 18 % през 2016 г.).
 • Електронната търговия при малките и средните предприятия също бележи слаб ръст — от 14 % през 2013 г. до 17 % през 2016 г. Въпреки това, по-малко от половината от тези дружества осъществяват продажби в друга държава — членка на ЕС.

През 2016 г. Комисията предложи нови правила за стимулиране на електронната търговия чрез преодоляване на блокирането на географски принцип, благодарение на което трансграничните доставки на колетни пратки стават по-достъпни и ефективни, както и чрез насърчаване на потребителското доверие чрез по-добра защита и прилагане на правилата. Тя предложи също така опростяване на правилата за облагане с данък върху добавената стойност на предприятията в областта на електронната търговия в ЕС. След приемането им от Европейския парламент и от държавите членки, тези инициативи ще улеснят гражданите и предприятията да търгуват извън границите на собствената си държава.

Европейците използват повече обществени услуги онлайн.

 • Вместо копие на хартиен носител, 34 % от потребителите на интернет са подали в държавната си администрация електронни формуляри, попълнени онлайн (увеличение спрямо 27 % през 2013 г.).

Все повече и по-сложни услуги са достъпни онлайн, например услуги, даващи възможност на хората да използват интернет, за да уведомят компетентните органи за ново място на пребиваване, раждане на дете и за други важни събития. Като част от плана за действие за електронното управление, Комисията ще създаде единен цифров портал, който да предоставя лесен онлайн достъп до информация за единния пазар, ще даде начало на инициатива за по-нататъшната цифровизация на дружественото право и корпоративното управление, и ще актуализира Европейската рамка за оперативна съвместимост.

Контекст

DESI е съставен индекс за измерване на напредъка на страните от ЕС към изграждане на цифрови икономики и общества. Той обединява набор от показатели от значение за текущите политики в Европа в областта на цифровите технологии. Индексът има за цел да помогне на държавите от ЕС да определят кои са областите, изискващи приоритетни инвестиции и действия с оглед на създаването на истински единен цифров пазар — един от най-важните приоритети на Комисията.

На основата на констатациите на DESI и в допълнение към Европейския семестър, в доклада си за цифровия напредък през май 2017 г. Комисията ще представи задълбочена оценка на начините, по които ЕС и държавите членки напредват в своето развитие в областта на цифровите технологии и ще препоръча възможни мерки за подобряване на постигнатите резултати на национално равнище.

#DESIeu #ecommerce #digitalskills #5g #broadband

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

 • Център за развитие на човешките ресурси