Насърчават туристическите дейности в селските райони 23-02-2009

Информационно-разяснителна публикация от проект, осъществяван от обединение "СТРАТЕГМА-Европейски институт" с възложител Държавен фонд "Земеделие".

Представяме ви мярка № 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.

Инвестиции, свързани с изграждане и обновяване на туристическа инфраструктура и атракции за посетители, както и разработване и маркетинг на туристически продукти: това са сферите, за които се предоставя финансова подкрепа по мярка № 313. По нея са предвидени средства в размер на 30 718 334 евро и Разплащателната агенция (РА) на ДФ „Земеделие” приема заявленията за подпомагане от месец октомври 2008 г.

Мярка 313 ще се прилага в 103 общини с население под 10 000 жители, като изключение правят курортните селища и местата с развит масов туризъм – те са изброени в специална наредба на министъра на земеделието. Идеята е да се подобри туристическата инфраструктура, както и да се разнообразят атракциите и съоръженията за посетителите в селските райони. Насърчава се развитието на интегриран селски туризъм, който спомага за по-голяма заетост, а оттам и за растеж на доходите в селските райони. По тази мярка не се финансират дейности като изграждане на инфраструктура за лов, скално катерене и голф. Не могат да получат подкрепа и дейности за обновяване на паметници на културата с национално и световно значение, както и атракции и съоръжения, които не са общинска и държавна собственост.

Финансовото подпомагане може да бъде в размер на 100% от одобрените разходи за проекти на общини и до 70% за проекти на юридически лица с нестопанска цел, но не повече от 200 000 евро. Минималният размер на допустимите разходи (общата стойност на проекта), за които може да се кандидатства е 10 000 евро, а максималният – 200 000 евро.

Финансират се

разходи като изграждане и ремонт на сгради, съоръжения, помещения и друга недвижима собственост, както и закупуване на машини и оборудване – стига разходите да са предназначени за постигане на целите на проекта. Допустими са и разходи, свързани с маркетинг на туристически продукти на местно ниво, разпространение на информационни материали, разработване на електронни системи и др., както и общи разходи, свързани с консултации. Не се подпомагат обаче разходи за закупуването на оборудване и машини втора употреба, закупуването или наем на земя и сгради, ДДС, лизинг, обезщетения за отчуждаване на имоти и др.

Всички разходи по изпълнението на проекта трябва да бъдат извършени след неговото одобрение от РА и подписването на договор. Изключение правят разходите за консултации по изготвянето на проекта, в това число хонорари за правни услуги, архитекти и инженери: те следва да са извършени не по-рано от 1 година преди кандидатстването.
Полезно: Вижте ТУК пълния текст на ПРСР, приложенията към нея, както и преглед на отворените мерки и всички наредби, включително Наредба 32 и таблицата за изчисляване размера на стопанството!
Заявленията за подпомагане

придружени с всички необходими документи, се подават на български език в Областната РА на ДФ „Земеделие” по място на извършване на инвестицията. Наредба № 32 от 12.09.2008 г. съдържа всички необходими документи като образци на Заявление за подпомагане, Бизнес-план и пакет от документи, доказващи възможностите на кандидата да изпълни описания проект. Всяко заявление получава уникален номер с дата и час на приемане. РА проверява дали заявените данни отговарят на изискванията и взима решение за одобрение или отхвърляне на заявлението. Ако има нередовни или непълни документи, РА уведомява кандидата с писмо и той получава 10 работни дни, за да представи допълнителни данни.

Финансовата помощ се изплаща

след извършване на цялата инвестиция. Това означава, че кандидатът трябва да осигури необходимите финансови средства, с които да изпълни предвидените дейности. Помощта ще бъде предоставена след приключването на дейностите и одобряване от РА на направените разходи. Възможно е кандидатът да получи авансово и едно междинно плащане по време на проекта – на стойност, по-голяма от 2 000 евро и не надвишаваща 20% от одобрената безвъзмездна помощ. За да одобри окончателно плащане по приключил проект, РА проверява документите за извършените дейности и плащания, като може да извърши и проверка на място.

Всички дейности за изпълнение на проектите трябва да бъдат извършени до 24 месеца от датата на подписване на договора. Получателят на безвъзмездната помощ трябва да спазва специфични изисквания за срок от 5 години: той трябва да използва всички придобити активи по предназначение, не бива да ги продава или преотстъпва. Подпомогнатата дейност не трябва да бъде преустановявана, освен когато това се налага от сезонните условия за производство.
Условията и редът
за финансово подпомагане на проекти по мярката са определени в Наредба № 32 от 12.09.2008 г. на министъра на земеделието и храните, обнародвана в ДВ - бр. 83 от 23.09.2008 г. Могат да кандидатстват:
* 103 общини, посочени в приложение № 1 на наредбата.
* Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на община от селските райони, указани в приложение № 2 на наредбата.

Повече подробности по темата, както и актуална информация, могат да бъдат намерени на интернет страница на МЗХ http://mzh.government.bg и на интернет страница на РА към ДФЗ http://www.dfz.bg.


Проект "Подготовка на журналистически материали, предназначени за отпечатване в регионални печатни медии във връзка с изпълнението на стратегия за публична информационна кампания за прилагане на мерките по Програмата за развитие на селските райони в Република България".

(Портал Европа)

Коментари (3)

Мярка 313 | изпратено от lornadet | 26-10-2009 13:00
Отново са изключени малките общини, които са прикрепени към по- големи общини с население над 10 000д.И те пак ще нямя да се развивет.
мярка 313 | изпратено от Ж.Ангелова Jana986@Yahoo.com | 12-02-2010 12:44
Ние сме строителна фирма.Закупихме земя два декара в която има кошара, която искаме да направим на туристически обект. Желаем да кандидатстваме по Мярка 313 за развитие на селски туризъм в с. Брестница община Ябланица
защо бе свалена заповедта по мярка 311 | изпратено от Цветанка Димитрова | 21-11-2012 11:09
Кога ще бъде издадена Заповед за приемане на заявления и бизнес план по мярка 311 и 313 по ПРСР за 2012г.

Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси