Второ обучение за граждански организации по проекта на ОПАК 24-10-2008

Фондация „Радио Нова Европа” продължава обученията за ефективно взаимодействие на неправителствени организации в мрежа и с държавната администрация по формиране на политики на ЕС.

На 23 и 24 октомври в София Фондация „Радио Нова Европа” проведе второто от серията обучения за представители на структури на гражданското общество (СГО), които се стремят към развитието на капацитет за ефективно взаимодействие помежду им и с държавната администрация по въпросите на създаване, прилагане и мониторинг на обществени политики в условията на пълноправно членство на страната ни в ЕС.

Второто обучение събра по-широк кръг организации с интереси в областта на социалното развитие, защитата на човешките права и ефективното участие във формирането и прилагането на европейските политики. Експерти от фондациите „Европейски институт”, „Благотворител”, „Стъпка по стъпка”, Женска либерална мрежа, „Център Надя”, „Джемини”, „Джендър проект в България”, Фондация за подпомагане на жертви на насилие и борба с корупцията обсъдиха на работно равнище възможностите за създаване на умения за координация на съвместни дейности.


Идентифицирането на общи стратегии за взаимодействие с българската държавна администрация и с институциите на Европейския съвет беше основна тема на дискусията. Динамичната среда, в която съществуват СГО поставя пред тях предизвикателства, които изискват бърза реакция и адаптация. Те могат да се постигнат чрез предварително изготвени модели за взаимен обмен на идеи.

Участниците се обединиха около виждането, че сътрудничеството помежду им, както и с българските и европейските институции не бива да следва събитията, а да провокира случването им в съответствие с изготвени предварително стратегии.

В хода на практическите занятия през втория ден от обучението бяха очертани европейски практики, които българските неправителствени организации, които участват в мрежа за сътрудничество, трябва да приложат в нашите условия. Дискутирани бяха спецификите, които СГО притежават в отделните европейски държави, както и различните модели на работа с НПО на международните организации. Стигна се до извода, че различията трябва да се познават и че само чрез заимстване на работещи в българските условия практики българските неправителствени  организации могат да разчитат на ефективно взаимодействие с държавната администрация и европейските институции при формирането на политики на ЕС.

В заключение участниците в обучението изразиха мнението, че активното участие на СГО в процеса на формиране на политиките на ЕС ще спомогне за по-добре защитени национални интереси и затова от особена важност е изработването на стратегия и модел за това участие. Повишаването на знанията и създаването на умения за включване на неправителствените организации в процеса на вземане на решения в ЕС беше посочено от тях като предпоставка за постигане на равнопоставеност в диалога с българските и европейските институции.

Повече информация можете да намерите на www.novaevropa.net.
Предишни публикации по темата можете да намерите тук.
 
 

Инициативата е в рамките на проект „Изграждане и повишаване на капацитета на СГО за участие в процеса на формиране и прилагане на политиките на ЕС при сътрудничество с администрацията”,
 

дог. № 07-23-190/04.02.2008 по Оперативната програма „Административен капацитет” (www.opac.government.bg)
 

и се финансира от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския социален фонд. 

(Портал Европа)

По темата


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси