Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)

Европейската служба за подбор на персонал Еuropean Communities Personnel Selection Office (EPSO)  е основана на 26 юли 2002. Нейната задача е да организира открити конкурси за селекция на високо квалифицирани кадри за работа във всички институции на Европейския съюз, а именно Европейския парламент, Съвета на ЕС, Европейската комисия, Европейския съд, Европейската сметна палата, Икономическия и социален комитет, Комитета на  регионите и Европейския омбудсман. Службата започва да функционира от 1 януари 2003.

Целта и е да предостави на обществеността свободен достъп до достоверна информация за начина за набиране на персонал в институциите на ЕС  и за най-доброто възможно използване на информационните технологии с цел подобряване управляването на избирателните процедури.

Всеки сайт с комерсиална цел, който предоставя информация свързана с ЕПСО, избирателните процедури, прави това без одобрението на ЕПСО. ЕПСО не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове. ЕПСО, също така, не носи отговорност за съдържанието на които и да е сайт, извън официалния.

Институциите на ЕС предлагат изпълнена с предизвикателства  работа, отлични условия за обучение, поемане на отговорност  на по-ранен етап при висока заплата с различни надбавки и  обезщетения.

За да работите като администратор в институциите на ЕС  (служител AD), са Ви нужни:

•  университетска диплома или равностоен документ за висше  образование,
•  достатъчно добри познания по втори език на ЕС,
•  гражданство в страна от ЕС.

За някои длъжности може да има специфични изисквания в  зависимост от позицията и длъжностната характеристика.

Институциите на ЕС предлагат многобройни възможности за  професионално развитие. 23-те официални езика в ЕС предоставят  големи възможности за работа като писмен и устен преводач или юрист-лингвист. Работата на лингвиста изисква и добро владеене на  трети език на ЕС.

Професионалните възможности извън езиковата област обхващат  видовете работа, които са характерни за всяка една държавна  администрация. Работата като администратор може да включва  подготовка на документи по определена политика, работа  в областта на научните изследвания, на човешките ресурси,  управление на проекти, разработване на комуникационни  стратегии, даване на правни съвети, осъществяване на проекти,  свързани с информационните технологии.

Освен удовлетворението от интересната и предизвикателна работа,  ЕС предлага:

•  конкурентна заплата — към момента около 46 000 EUR годишно за  висшист без професионален опит;
•  високи надбавки в зависимост от личното положение, включително  16 % надбавка за експатриране, която се изплаща през целия трудов  стаж, ако отговаряте на условията, надбавка за дете на издръжка,  надбавка за образование и надбавка за жилищни нужди;
•  достъп до отлично обучение, включително и езиково;
•  добро здравно осигуряване;
•  безплатно образование за децата в Европейските училища при  наличие на свободни места;
•  добра пенсионноосигурителна схема.

Нормално служителите могат да очакват повишение на всеки четири години, като някои от тях могат да получат повишение и  по-бързо. Персоналът автоматично се придвижва нагоре в скалата  на възнагражденията на всеки две години до най-високия праг за  съответната степен, което се изразява в автоматично увеличение от  около 13 % за осем години.

Размерът на заплатите е посочен в Правилника за длъжностните  лица на Европейските общности.

• Какво предлагат Брюксел и Люксембург?

Голямата част от кадрите на ЕС работят в Брюксел или в Люксембург,  където основно се намират институциите, но наред с това има  представителства на ЕС по всички точки на света.  Преместването в Брюксел или Люксембург може да се окаже  приятно преживяване. Разположени в сърцето на Европа, тези  космополитни столици имат много преимущества.

Съществува голям избор за жилищно настаняване на разумни  цени. Околностите и на двата града са удобно свързани с добър и  евтин обществен транспорт с основните сгради на европейските  институции. Като център на високоскоростни железопътни връзки  Брюксел се намира само на 1 ч. 25 мин. от Париж и на 2 ч. 20 мин. от  Лондон.

И двете столици предлагат прекрасни условия на здравеопазване, а  събирането на семейството е улеснено от съществуващия избор на  учебни заведения: Европейско училище, Международно училище,  Lycée Français, Deutsche Schule, British School, като в същото време  белгийските и люксембургските училища също са с висок стандарт.

Като общо правило се предлагат предучилищни и следучилищни  занятия, както и ясли и детски градини за бебета и малки деца.  Бюрото за новопристигналите на всяка една институция е готово  да окаже съдействие при Вашето първоначално установяване в  Брюксел или Люксембург. Информационното бюро Брюксел-Европа, създадено от белгийските национални власти, предоставя  подробна информация на своята уебстраница, чийто раздел на  английски език е източник на полезни съвети и информация  при преместването Ви в Брюксел. Създаден е и официален сайт  на Националната туристическа служба на Люксембург,  предоставящ информация за страната и начина и` на живот. Подробна информация и контакти във връзка с работата  в институциите на ЕС могат да бъдат намерени на уебстраницата  на EPSO.


80 % от откриващите се работни места са в Брюксел. Останалите  възможности са предимно в Люксембург. Въпреки това има известен  брой места и в децентрализираните агенции на ЕС. Възможности за  работа съществуват също и в представителствата и делегациите на ЕС в  рамките на Съюза, както и в трети страни.

Кандидатите се явяват на открит конкурс. Европейската служба за подбор  на персонала (EPSO) е натоварена от името на всички институции с организирането на конкурси за подбор на кадри на различни нива и  в различни професионални области. Всички конкурси се обявяват на  уебсайта на EPSO, където е поместена и предварителна програма за  текущите и бъдещи конкурси.

При организирането на конкурс обявата за него се публикува в  Официален вестник на Европейския съюз. Тя съдържа цялата  информация за критериите за право на участие и процедурата за подбор  и се намира на уебсайта на EPSO. Кандидатите се регистрират онлайн  и биват поканени на предварителен тест.

По принцип в съответната държава-членка има поне един изпитен център. Обикновено кандидатите  преминават през три теста, които държат на посочения от тях втори  език. Тестовете съдържат въпроси с изборен отговор за езиково,  логическо и математическо разбиране, знания за ЕС и в съответната  област на конкурса. Отскоро EPSO въведе предварителни тестове на  компютър.

Най-добре представилите се кандидати на предварителния  тест се явяват на писмен изпит в зависимост от основната област на  конкурса. Кандидатите с най-високи оценки биват поканени на устен  изпит. Изпитната комисия изготвя списък на успешно представилите  се кандидати, от който отделните институции наемат лица за работа  при освобождаване на работни места.

Повечето кандидати от списъка  получават предложения за работа, но индивидуалният подбор се  определя от съвпадането на профила на кандидатите с конкретните  изисквания. Включването в списъка не гарантира наемане на работа.  Списъците са валидни около две години и срокът им може да бъде
удължен.

Интернет сайтове и уебстраници
Уебсайт на EPSO: http://europa.eu/epso 

Информация по набирането на кадри:
http://europa.eu/epso/infos/contact_en.htm

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности:
http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/statut/tocen100.pdf

Уебстраница Europa: http://europa.eu

Официален вестник на Европейския съюз: http://europa.eu/eur-lex

Информационни бюра на Европейския парламент:
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/nearYou/completeList.do

Представителства на Европейската комисия:
http://ec.europa.eu/represent_bg.htm

Работни стажове:

Европейски парламент: http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&language=BG

Съвет: http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?lang=en&id=321&mode=g&name=

Европейска комисия: http://ec.europa.eu/stages/

Съд на Европейските общности:

http://curia.europa.eu/en/indexaz/index.htm

Комитет на регионите:

http://www.cor.europa.eu/en/presentation/contact_us_traineeships.htm

Европейски икономически и социален комитет:
http://www.eesc.europa.eu/organisation/tgj/trainees/index_en.asp

Европейски омбудсман:
http://www.ombudsman.europa.eu/trainee/en/default.htm

Информационно бюро Брюксел-Европа: http://www.blbe.be

Национална туристическа служба на Люксембург:
http://www.ont.lu

Брошурата "Кариера за висшисти в институциите на ЕС" може да изтеглите или поръчате безплатно от EU Bookshop

(Европа Директно)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси