ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ – ПРАВОМОЩИЯ И ДЕЙНОСТ

При упражняването на своите правомощия Комисията се ползва със значителна независимост. Нейно задължение е да защитава интересите на Съюза като цяло и следователно не може да приема инструкции от правителствата на държавите-членки. Като „пазителка на договорите“ тя трябва да гарантира прилагането от държавите-членки на приетите от Съвета и Парламента регламенти и директиви. В противен случай Комисията може да изправи виновната страна пред Съда, за да я задължи да спазва законодателството на ЕС.

В качеството си на изпълнителен орган Комисията прилага приетите от Съвета решения в области като Общата селскостопанска политика (ОСП). Тя е упълномощена да управлява общите политики на ЕС: научните изследвания и технологиите, подпомагането на трети страни, регионалното развитие и т.н.

Комисията контролира и определения за тези политики бюджет.

ЕК изготвя предложения за нови европейски закони, които представя на Европейския парламент и на Съвета. Тя следи ежедневната работа по прилагане на политиките на Европейския съюз и по оползотворяване на средствата на ЕС. Комисията следи и за спазването на европейските договори и закони. Тя може да предприема действия срещу закононарушителите, изправяйки ги пред Европейски съд, ако е необходимо.

В помощ на Комисията работи администрация, съставена от 36 генерални дирекции (ГД) и служби, които се намират главно в Брюксел и Люксембург. За Комисията работят около 23 000 държавни служители, повечето от които работят в Брюксел. От както България е член на ЕС, сред тях има и българи, които са назначени след съответните конкурси. Съобщенията за обявяване на конкурси за работа в ЕК, както и в другите европейски институции, са сред най-четените публикации на Портал ЕВРОПА.

Европейският парламент извършва политически контрол над Комисията – в частност като одобрява назначаването на председателя на Комисията и на Колегиума като цяло, освен това чрез правото на внасяне на предложение за вот на недоверие срещу Комисията, в който случай ЕК е длъжна да подаде колективна оставка. ЕП освен това контролира ЕК чрез поставяне на писмени и устни въпроси, на които Комисията трябва да отговаря. Нещо повече, веднъж в годината, и след препоръка на Съвета, Европейският парламент одобрява изпълнението на бюджета на ЕО от Комисията, както и нейните отчети и по този начин се приключва отчетният цикъл за съответната година: („процедура по освобождаване от отговорност”). Комисията изпълнява препоръките, които се съдържат в освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.

Европейската сметна палата е външният одитор на Комисията. Нейната задача е да прави независим одит на набирането и изразходването на средства от Европейския съюз и чрез него да оцени начина, по който европейските институции изпълняват тези функции. Съдът разглежда това дали финансовите операции са били правилно вписани, законно и редовно извършвани, а така също и дали са били управлявани така, че да се осигурят икономии, ефикасност и ефективност. Съдът оповестява резултатите от работата си чрез публикуване на съответните обективни и навременни доклади.

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси