СТРУКТУРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Кой кой е и кой какво прави.

Европейският парламент е единствената наднационална институция, чиито членове се избират демократично чрез всеобщи преки избори. Той представлява народите на държавите-членки. Европейският парламент се избира на всеки пет години и изготвя множество законодателни актове (директиви, регламенти и други), които оказват влияние върху ежедневието на всеки гражданин.

Парламентът, заедно със Съвета на министрите създава законите на ЕС. 785-те членове на ЕП от 27-те държави-членки на ЕС приемат законите, които са в компетенциите на Европейския съюз и които имат въздействие върху всекидневния живот на гражданите.

Някои от областите, в които действа Парламента са: защита на околната среда, права на потребителите, равни възможности, подобрение достъпа до знания, митническо сътрудничество, транспорт, борба срещу нелегалната имиграция и свободното движение на работна ръка, капитали, услуги и стоки. Парламентът също активно участва в дебата за бъдещето на Европа

Структурата на Европейския парламент е следната:

  • Председател;
  • Членове на ЕП;
  • Политически групи;
  • Парламентарни комисии;
  • Делегации;
  • Политически органи;
  • Генерален секретариат.

Председателят се избира за две години и половина, т.е. за половин парламентарен мандат, като може да бъде преизбран. Председателят представлява Парламента в неговите външни отношения, както и в отношенията с другите институции на Общността. Председателят ръководи цялостната дейност на Европейския парламент и неговите органи (Бюро и Председателски съвет), както и разискванията по време на пленарните заседания. В тази си дейност той е подпомаган от 14 заместник-председатели. При откриването на всяко заседание на Европейския съвет, председателят на Парламента изразява становището и загрижеността на Парламента по определени теми, както и по точките от дневния ред. След като на второ четене Парламентът гласува бюджета на Европейския съюз, с подписа на председателя бюджетът влиза в действие. Председателят на ЕП подписва заедно с председателя на Съвета всички законодателни актове, приети съгласно процедурата за съвместно вземане на решения.

Членовете на Европейския парламент разделят своето работно време между Брюксел, Страсбург и своя избирателен район. В Брюксел те участват в заседанията на парламентарните комисии, на политическите групи, както и в допълнителните пленарни сесии, а в Страсбург - в дванайсетте месечни сесии. Успоредно с тези основни дейности те, разбира се, трябва да посвещават време и на своя избирателен район. Членовете на Европейския парламент разполагат с все по-големи правомощия и в хода на тяхната работа оказват влияние върху всички области, касаещи всекидневието на гражданите: околна среда, защита на потребителите, транспорт, а също така образование, култура, здравеопазване и др.

Преди всяко гласуване на пленарно заседание, политическите групи разглеждат докладите на парламентарните комисии и внасят изменения. Позицията на политическата група се определя след вътрешно съгласуване, но никой член не може да бъде задължен да гласува по даден начин. В пленарната зала местата на членовете на ЕП се разпределят в зависимост от тяхната политическа принадлежност, считано от ляво на дясно, със съгласието на председателите на групи. Членовете на ЕП се обединяват по политически, а не по национален принцип и същевременно евродепутатите следва да изпълняват своя мандат независимо. В момента в Европейския парламент има осем политически групи - всяка с председател (или съпредседатели), бюро и секретариат. Минималният брой членове за образуване на политическа група е 20, като трябва да са представени най-малко 5 държави-членки. Участието в повече от една политическа група е забранено. Някои членове не принадлежат към нито една политическа група и заседават като независими.

В Европейския парламент делегациите осъществяват връзката с парламентите на държавите, които не са членки на Европейския парламент. Те играят важна роля за разширяване влиянието на Европа на международната сцена. Делегациите са 33 на брой. Всяка от тях се състои от около 15 членове на Европейския парламент. Съществуват четири категории делегации: междупарламентарни (отношения с парламенти на страните извън ЕС, които не са кандидатки за членство), съвместни (отношения с парламенти на страните-кандидатки и асоциираните държави), делегация в Паритетната парламентарна асамблея ЕС-АКТБ (парламентите на страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн) и делегация в Евро-средиземноморската парламентарна асамблея.

Председателският съвет определя организацията на работата на Парламента и всички въпроси, свързани със законодателната програма и се състои от председателя на Европейския парламент и председателите на политическите групи. Сред отговорностите му са графикът, дневният ред на пленарните заседания, съставът на комисиите и делегациите, разпределението на правомощията помежду им и законодателната програма.

Бюрото на ЕП се състои от председателя на Европейския парламент, от 14-те заместник-председатели и от 5-ма квестори с роля на наблюдатели, избирани от Парламента за мандат от две години и половина, който може да бъде подновен. Председателският съвет ръководи вътрешното функциониране на Парламента, което касае финансовата и административната организация. Квесторите отговарят, според указанията на Бюрото, за административните и финансовите дела, пряко засягащи членовете на ЕП. Петимата квестори имат консултативна роля в Бюрото. Те се грижат за това, членовете на ЕП да разполагат с необходимата за изпълнението на своя мандат инфраструктура. В своята работа Европейският парламент е подпомаган и от Генералния секретариат, разположен в Люксембург и Брюксел. Приблизително 5 000 длъжностни лица от всички държави членки на Съюза, назначени с конкурс, работят за Европейския парламент под ръководството на Генералния секретар.

(Портал Европа)


Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000

Библиотека

  • Център за развитие на човешките ресурси